Pravidla nakládání s osobními údaji

1. Informace o BANANA.IT s.r.o.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost BANANA.IT s.r.o.,  IČ: 173 80 910, se sídlem: U Mlýnského kanálu 696/6, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn.: C 370348 (dále jen „BANANA.IT“).

1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů zákazníků společnosti BANANA.IT (dále jen „zákazníci“).

1.3. BANANA.IT působí při zpracování osobních údajů zákazníků jako správce a zpracovatel.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky – BANANA.IT zpracovává primárně osobní údaje, které nám sami poskytnete při koupi sportovního či jiného vybavení anebo při rezervaci sportoviště provozovaného společností BANANA.IT či jí zprostředkovaným poskytovatelem. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další údaje, které dobrovolně uvedete.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Osobní údaje zpracováváme za účelem (a) splnění závazku – naplnění práv a povinností společnosti BANANA.IT jakožto poskytovatele či zprostředkovatele kupních smluv nebo sportovních služeb, resp. sportovišť a (b) za účelem plnění právních povinností, které BANANA.IT jakožto správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

3.2. Osobní údaje jsou / nejsou předávány do třetí země.

3.3. Osobní údaje obchodních partnerů BANANA.IT jsou shromažďovány a uchovávány za účelem (a) plnění smluvních povinností plynoucích ze závazkového vztahu (včetně promlčecích a záručních lhůt) a (b) po dobu evidence vyžadované obecně závaznými právními předpisy.

4. Odvolání souhlasu

4.1. BANANA.IT používá cookies pro zajištění funkčnosti webových stránek a/nebo aplikace (dále společně jen „webové stránky“) a nastavení jejich chování. Dále jsou cookies využívány pro statistické sledování způsobu používání webových stránek a pro účely marketingu. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek BANANA.IT či v aplikaci nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete BANANA.IT ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. Osobní údaje jsou zpracovávány BANANA.IT. Kromě společnosti BANANA.IT jsou dalšími příjemci orgány veřejné moci (např. finanční správa, ČSSZ, zdravotní pojišťovny), poskytovatelé objednaných služeb a další příjemci vyplývající z řádného plnění zákonné a smluvní povinnosti (např. auditoři, daňoví poradci).

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. BANANA.IT zpracovává osobní údaje po dobu nutnou pro využití sportovních zařízení BANANA.IT. Ze zákona BANANA.IT následně dále uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává BANANA.IT po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách BANANA.IT nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies.

6.3. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí BANANA.IT pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je BANANA.IT vázán.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na BANANA.IT a požadovat:

– Informace ohledně osobních údajů, které BANANA.IT zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo BANANA.IT.

– Přístup k údajům, které jste poskytli BANANA.IT. V případě uplatnění tohoto práva Vám BANANA.IT potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

– Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může BANANA.IT správně zajistit plné využití Vašich členských práv a povinností.

– Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že BANANA.IT zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

– Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již BANANA.IT nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek BANANA.IT Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje. Upozorňujeme však na to, že neposkytnutí osobních údajů může to mít za následek omezení práv plynoucích z užívání sportovišť provozovaných BANANA.IT.

– Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od BANANA.IT k jinému subjektu, kdy BANANA.IT předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2.      Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností BANANA.IT se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, viz zde.

8. Bezpečnost

8.1. BANANA.IT dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). BANANA.IT klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem případně mechanickými prostředky. Zabezpečení osobních údajů je ze strany BANANA.IT pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na BANANA.IT emailem na adresu: info@bananasport.cz.

10.       Účinnost

10.1.    Tato pravidla jsou účinná od 29/6/2023.

BANANA.IT s.r.o.